Natečaj za Bohinčevo nagrado

Zveza geografov Slovenije (v nadaljevanju organizator) razpisuje natečaj za Bohinčevo nagrado za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije ter tako spodbuja kakovost znanstvenoraziskovalne dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe.

Bohinčevo nagrado se podeli študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelana v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje.

Za nagrado se lahko potegujejo raziskovalne naloge študentov, ki so bile zaključene v slovenskih univerzitetnih programih v koledarskem letu 2022.

Študenti do vključno 20. 2. 2023 predložijo raziskovalne naloge, s katerimi se želijo potegovati za Bohinčevo nagrado.

Organizator določi tričlansko strokovno komisijo, kateri člani morajo imeti naziv doktor znanosti in niso aktivni visokošolski učitelji do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe.

Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih nalog so:

 • jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
 • znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
 • širina in poglobljenost teoretske zasnove dela in metodološka korektnost izvedbe,
 • poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
 • razčlenjevalna temeljitost,
 • samostojnost, prodornost, izvirnost in ustvarjalnost,
 • oblikovanje besedila in ustreznost jezika. 

Raziskovalne naloge morajo biti komisiji predložene v elektronskem izvodu, ki je istoveten oddanemu izvodu v okviru študija. Organizator jih sprejema na naslov zveza.geografov@gmail.com do vključno 20. februarja 2023. V spremnem dopisu ob priloženi raziskovalni nalogi mora biti še

 • ime in priimek avtorja oziroma avtorjev,
 • letnik študija ob končanju raziskovalne naloge,
 • fakulteta,
 • univerza,
 • kontaktni elektronski naslov,
 • kontaktna mobilna telefonska številka.

Lažna navedba avtorstva ali plagiatorstvo sta kaznivi dejanji skladno z zakonodajo. Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati.

Organizator podeljuje Bohinčevo nagrado na eni od geografskih prireditev v letu 2023. Nagrajenec prejme diplomo in praktično nagrado.

Imena nagrajencev se javno objavijo, prav tako naslovi raziskovalnih nalog in njihovi mentorji.

Sodelujoči pooblašča organizatorja za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: zveza.geografov@gmail.com.

Aleš Smrekar,

predsednik Zveze geografov Slovenije

Morda vam bo všeč tudi...