Pravilnik o dodeljevanju nagrad ZGS

Pravilnik o dodeljevanju nagrad
Zveze geografov Slovenije

(Pravilnik je sprejel redni Občni zbor ZGS na zasedanju v Ljubljani, 1. marca 2022.)

Pravilnik o dodeljevanju nagrad ZGS v pdf obliki

Seznam nagrajencev ZGS 1936-2022 (xlsx format)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Dodeljevanje nagrad Zveze geografov Slovenije (v nadaljevanju Zveze) je naloga Komisije za priznanja (v nadaljevanju Komisije), ki jo imenuje Izvršni odbor Zveze.

2. člen

Ta pravilnik ureja pogoje in načine, na podlagi katerih se v Zvezi dodeljujejo nagrade in priznanja, ter vrste priznanj.

DELOVANJE KOMISIJE ZA PRIZNANJA

3. člen

Delovanje Komisije je utemeljeno in usklajeno s Statutom Zveze (čl. 6, 18, 24, 37 in 38). Poleg tega so njene delovne naloge opredeljene in povezane s predlogi, priporočili in sklepi Izvršnega odbora Zveze in njenih drugih organov.

4. člen

Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani/ce, ki jih na predlog predsednika/ce Zveze potrdi Izvršni odbor Zveze.

5. člen

Komisija dela na sejah, ki jih po potrebi sklicuje predsednik/ca komisije, v njegovi/njeni odsotnosti pa namestnik/ca, ki ga/jo določi komisija na svoji prvi seji, ali pa na zahtevo ene tretjine članov Komisije, Izvršnega odbora ali Nadzornega odbora Zveze. Vabila oziroma obvestila za sejo se razpošljejo s predlogom dnevnega reda najmanj osem dni pred sejo vsem članom Komisije in v vednost tudi tajniku Izvršnega odbora Zveze. Vabila so v elektronski obliki.

6. člen

Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov komisije. Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov ali njihovih zastopnikov.

7. člen

O delu komisije se vodi zapisnik, ki ga pripravi predsednik/ca komisije. Zapisnik mora vsebovati datum in kraj seje, imena navzočih, sprejeti dnevni red, kratko vsebino razprave in sprejete sklepe pri posameznih točkah dnevnega reda ter zadolžitve posameznih članov za uresničevanje sklepov in priporočil. V zapisniku morajo biti navedeni vsi predlogi za podelitev nagrad oziroma priznanj, njihovi predlagatelji ter rezultati glasovanja. Član komisije, ki ima o izboru nagrajencev ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

Zapisnik seje Komisije dobijo v potrditev vsi njeni člani, 1 izvod v vednost pa tudi tajnik Izvršnega odbora Zveze. Zapisniki sej so javni.

8. člen

Če se zaradi objektivnih razlogov komisija ne more sestati, lahko poteka seja tudi dopisno. V tem primeru mora predsednik poslati članom celotno gradivo, članom pa je na voljo 5 delovnih dni, da pisno (po elektronski pošti) sporočijo svoje mnenje. V kolikor se kdo ne odzove, velja, da se vzdrži. Predsednik/ca ali njegov/a namestnik/ca mora v 5 delovnih dneh pisno (po elektronski pošti) o sklepih obvestiti člane.

9. člen

Naloge Komisije so sledeče:

 • voditi sprotni seznam častnih članov in dobitnikov vseh drugih stanovskih priznanj, državnih odlikovanj, nagrad in drugih priznanj.
 • sestaviti in voditi ter dopolnjevati seznam vseh vidnejših slovenskih geografov – raziskovalcev in učiteljev ter profesorjev geografije in opozarjati uredništva stanovskih glasil na njihove življenjske in delovne jubileje.
 • zbirati in pripravljati predloge za stanovska priznanja in dajati predloge in priporočila za druga javna priznanja in nagrade.
 • spodbujati in usmerjati društva, člane Zveze in ustanove k zaznamovanju ter praznovanju njihovih vidnejših (“okroglih”) jubilejev – obletnic (npr. geografske ustanove in društva, strokovne publikacije, znanstvena glasila itd.).
 • spodbujati in predlagati pripravo slovesnosti ob pomembnejših mejnikih stroke, postavitev ustreznih obeležij zaslužnim geografom in pomembnejšim dogodkom iz zgodovine slovenske geografije.
 • skrbeti, da se članom geografskih društev izreče čestitke in priznanja ob pomembnejših strokovnih dosežkih, funkcijah, jubilejih in imenovanjih.

NAGRADE

10. člen

Zveza podeljuje nagrade in priznanja za:

 • razvoj slovenske geografske misli in za vidne dosežke znanstveno-raziskovalnega dela na različnih področjih geografije in pri uveljavitvi njenih dosežkov na področju vzgoje in izobraževanja;
 • uveljavitev in utrditev geografije kot temeljne nacionalne vede;
 • razvoj, modernizacijo in uveljavitev geografije kot temeljnega in splošno izobraževalnega predmeta na vseh stopnjah našega šolskega (izobraževalnega) sistema;
 • uspešen in inovativen prenos znanstveno-raziskovalnih rezultatov in njihovih dosežkov ter temeljnih geografskih zakonitosti v aplikativne prostorske in družbene vede;
 • najkakovostnejše raziskovalne naloge študentov;
 • zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda slovenske geografije doma in v svetu;
 • zasluge pri razvijanju in utrjevanju organizacijske rasti in razvejene dejavnosti društev in njihovega strokovnega uveljavljanja na različnih področjih dela;
 • uspešno in predano delo v organih Zveze in geografskih društvih;
 • dosežke na področju geografskega strokovnega, poljudnoznanstvenega, znanstveno- raziskovalnega in izobraževalnega tiska.

11. člen

Priznanja Zveze so sledeča:

 • Častni predsednik Zveze;
 • Častni član Zveze;
 • Melikovo priznanje;
 • Melikovo priznanje za mladega znanstvenika;
 • Bohinčevo priznanje za študenta ali skupino študentov;
 • Ilešičevo priznanje;
 • Plaketa Zveze (zlata, srebrna in bronasta);
 • Pohvala Zveze.

12. člen

Priznanje ČASTNI PREDSEDNIK ZVEZE podeli Zveza svojemu dolgoletnemu in uspešnemu predsedniku, ki ima tudi sicer vidne zasluge za:

 • razvoj slovenske geografske znanosti in njeno uveljavitev doma in v svetu; – utrditev in uveljavitev geografske stanovske povezanosti;
 • uveljavitev in utrditev geografije kot temeljnega izobraževalnega predmeta na vseh stopnjah našega izobraževalnega sistema.

13. člen

Priznanje ČASTNI ČLAN ZVEZE podeli Zveza tistemu slovenskemu geografu, ki ima posebne zasluge za:

 • razvoj slovenske geografske znanosti;
 • uveljavitev in razširitev strokovnega in znanstveno-raziskovalnega tiska;
 • utrditev organizacijske sestave stanovske oziroma društvene povezanosti in njeno razširjenost v Sloveniji;
 • razvoj in ugled posameznih društvenih dejavnosti doma in za njihovo uveljavitev v tujini.

Priznanje ČASTNI ČLAN ZVEZE lahko podeli Zveza tudi uglednim in priznanim tujim geografom, ki imajo posebne zasluge pri:

 • povezovanju, razširjanju in utrjevanju mednarodnega sodelovanja na področju geografskih raziskav in drugih oblik geografskega znanstveno-raziskovalnega dela;
 • razvijanju in utrjevanju vezi ter enakopravnem sodelovanju z geografskimi in drugimi (sorodnimi) ustanovami po svetu;
 • širjenju in uveljavljanju temeljnih rezultatov našega znanstveno-raziskovalnega dela zunaj meja Slovenije;
 • zagotavljanju in nudenju možnosti različnih oblik znanstveno-raziskovalnega sodelovanja in pri izpopolnjevanju slovenskih geografov v tujini.

14. člen

Priznanje MELIKOVO PRIZNANJE podeljuje Zveza za življenjsko delo in za vrhunske dosežke uspešnim in uveljavljenim geografom – raziskovalcem, ki so s svojim znanstvenim delom:

 • obogatili slovensko geografsko misel z novimi in izvirnimi prispevki;
 • razvili in uveljavili nove smeri geografskih preučevanj;
 • prispevali k razvoju raziskovalne metodologije;
 • uveljavili interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave v geografiji;
 • prenesli temeljna geografska spoznanja in geografske zakonitosti na aplikativna področja družbenih in prostorskih ved;
 • popularizirali geografijo v vseh sferah javnega življenja in izobraževanja;
 • vidne dosežke na področju strokovnega povezovanja med geografijo in drugimi (sorodnimi) vedami.

MELIKOVO PRIZNANJE za mladega znanstvenika ali za obetajočega geografa raziskovalca se dodeljuje novim raziskovalcem ali diplomantom geografije, ki so s svojimi nadpovprečnimi raziskovalnimi dosežki obogatili slovensko geografijo z novimi in izvirnimi spoznanji.

15. člen

Priznanje ILEŠIČEVO PRIZNANJE podeljuje Zveza slovenskim geografom za:

 • uspešno življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja;
 • vidne uspehe pri uvajanju novih metodičnih in didaktičnih zasnov pouka geografije na različnih stopnjah izobraževanja oziroma šolskega sistema;
 • izjemne dosežke na področju vsebinske zasnove in uveljavitve novih geografskih spoznanj v učbenikih in za njihovo pripravo;
 • izjemne dosežke o teoretičnih in metodoloških osnovah in pogledih na sodobno geografsko misel v Sloveniji in v svetu;
 • enkratne in vidne dosežke na znanstveno-pedagoškem in didaktičnem področju;
 • prispevek k uspešni vzgoji učiteljev in profesorjev geografije in njihovo uveljavitev na področju izobraževanja;
 • posebne in vidne organizacijske dosežke na področju šolstva.

16. člen

Priznanje BOHINČEVO PRIZNANJE podeljuje Zveza študentu ali skupini študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe, ki so bile zaključene v slovenskih univerzitetnih programih v preteklem letu.

17. člen

Priznanje PLAKETO ZVEZE podeljuje Zveza geografskim društvom in članicam Zveze, geografskim institucijam in strokovnim društvom doma in po svetu, posameznikom in drugim za izjemne delovne uspehe in zasluge za:

 • dolgoletno, prizadevno in uspešno delo na različnih področjih geografske stanovske organiziranosti;
 • uspehe pri širjenju in utrjevanju geografske stanovske povezanosti;
 • vsebinsko in organizacijsko bogatitev in pestritev društvenega dela;
 • organizacijske in vsebinske dosežke pri izdajanju, tiskanju in razširjanju geografskih del;
 • popularizacijo geografskih dosežkov doma in v tujini;
 • uspešno in tvorno povezovanje geografskih društev in institucij s sorodnimi na različnih ravneh in področjih dela;
 • vidne in odmevne rezultate na raziskovalnem, izobraževalnem in aplikativnem področju geografije;
 • ustvarjanje razmer za uveljavitev geografije na različnih novih področjih dela;
 • izjemne uspehe in zasluge pri dopolnilnem izobraževanju slovenskih geografov na drugih ali sorodnih institucijah doma ali v tujini.

PLAKETA ZVEZE ima tri stopnje:

a) ZLATA PLAKETA ZVEZE se podeljuje za:

 • življenjsko delo ali več kot 30 letno odmevno delo na področju geografije in v njenih najrazličnejših društvenih (organizacijskih) telesih;
 • vidne in priznane dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega, vzgojno-izobraževalnega in aplikativnega dela.

b) SREBRNA PLAKETA ZVEZE se podeljuje za:

 • več kot 20 letno delo v geografiji, v telesih njene stanovske povezanosti;
 • vidne ter odmevne dosežke na raziskovalnem, izobraževalnem in aplikativnem področju.

c) BRONASTA PLAKETA ZVEZE se podeljuje za:

 • več kot 10 letno delo na področju vseh oblik organizirane dejavnosti slovenskih geografov,
 • enkratne dosežke, ki so se uveljavili in ohranili v slovenski geografski institucionalni in stanovski povezanosti ter vnašajo svežino in pestre oblike dela v njihove dejavnosti.

18. člen

Priznanje POHVALA ZVEZE se podeljuje posameznikom in društvom za:

 • večletno prizadevno, uspešno in odmevno delo v najrazličnejših organih (telesih) društev in Zveze;
 • načrtovane in uspešno izvedene akcije društva ali Zveze, ki so bile odmevne na znanstveno- raziskovalnem, izobraževalnem in aplikativnem področju;
 • širjenje geografskih spoznanj in za vključevanje geografije in njenih raziskovalnih metod v “Gibanje znanost mladini”;
 • večkratno uspešno vodenje mladinskih raziskovalnih taborov;
 • večletno mentorsko delo v geografskih krožkov na šolah različnih usmeritev in stopenj;
 • uspešno uredniško delo pri geografskih in drugih publikacijah;
 • uspešno in prizadevno zbiranje in porabo materialnih sredstev, ki so pomembna in osnovna materialna postavka celotnega društvenega delovanja.

KANDIDACIJSKI IN IZBIRNI POSTOPEK

19. člen

Komisija objavi razpis (natečaj) za predlaganje kandidatov in zbiranje predlogov za priznanja vsaj 3 mesece pred podelitvijo priznanj. O razpisu in kriterijih ter pogojih za pridobitev oziroma dodelitev posameznega priznanja obvesti vsa svoja delovna telesa, svoje članice – geografska društva in geografske institucije, ki delujejo v Republiki Sloveniji.

20. člen

Pravico do predlaganja kandidatov imajo Komisija, vsa delovna telesa Zveze, vse članice Zveze, geografske institucije in skupina vsaj petih članov geografskih društev. Predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni glede na posamezno stopnjo priznanja. Podani morajo biti v pisni obliki. Drugih oblik predlogov Komisija ni dolžna obravnavati. Izjema je Bohinčevo priznanje, za katerega se predlagajo študentje sami in predložijo svoje delo, s katerim kandidirajo, ni pa jim treba pisati utemeljitve. Rok za oddajo predlogov je določen v razpisu.

21. člen

Komisija za priznanja zbira predloge in po preteku roka za oddajo pregleda vse predloge s potrebno dokumentacijo, ugotovi in preveri ustreznost predlogov in sestavi seznam kandidatov. Nepopolne predloge vrne predlagateljem v dopolnitev. Komisija uskladi predloge s Pravilnikom, sestavi usklajen predlog kandidatov za priznanja, ter ga posreduje v vednost in nadaljnji postopek Izvršnemu odboru Zveze. Komisija določi za predlog Bohinčeve nagrade tričlansko strokovno komisijo, kateri člani morajo imeti naziv doktor znanosti in niso aktivni visokošolski učitelji do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe. Končno odločitev o podelitvi priznanj praviloma sprejme Občni zbor Zveze, v izjemnih primerih pa tudi Izvršni odbor Zveze.

22. člen

Za vsako priznanje izda Izvršni odbor ustrezno listino – diplomo, ki jo podpiše predsednik ali v primeru njegove odsotnosti podpredsednik.

23. člen

Imena dobitnikov priznanj se razglasijo na Občnem zboru Zveze ali ob drugih priložnostnih prireditvah in slovesnostih, ki jih pripravijo geografska društva ali Zveza. Slovesna podelitev je lahko takoj po razglasitvi nagrajencev ali na prvi večji primerni prireditvi.

Dobitniki Melikovega priznanja in Ilešičevega priznanja praviloma dobijo svečano listino v okviru prireditve Melikovi dnevi oziroma Ilešičevi dnevi.

Melikovo in Ilešičevo priznanje se praviloma podeljujeta izmenično, in sicer vsako drugo leto.

24. člen

Listino o priznanju podeli predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora, predsednik, častni predsednik ali častni član Zveze na posebni slovesnosti. Ob podelitvi diplome se prebere izvleček utemeljitve.

Imena dobitnikov priznanj Zveze se objavijo v društvenem periodičnem tisku in v drugih javnih sredstvih obveščanja.

25. člen

Komisija vodi seznam vseh podeljenih priznanj Zveze. V njem so naslednji podatki: ime in priimek, vrsta priznanja in leto podelitve.

26. člen

Dobitniki priznanja častni predsednik Zveze ali častni član Zveze prejemajo brezplačno vse redne publikacije Zveze.

Priznanje častni član Zveze ali častni predsednik Zveze ne pomenita tudi častnega naziva v posameznem geografskem društvu.

27. člen

Komisija za priznanja in imenovanja lahko na podlagi utemeljenih razlogov in veljavnih pravil ter v soglasju z Izvršnim odborom Zveze predlaga posameznika, skupino, člana Zveze ali geografsko ali sorodno inštitucijo za državna in druga visoka priznanja zaradi izjemnih zaslug za:

 • razvoj slovenske geografije in njeno organiziranost,
 • izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega, pedagoško-izobraževalnega dela ter na aplikativnih področjih,
 • uveljavitev rezultatov novih dognanj in geografskih zakonitosti v različnih aplikativno – prostorskih vedah,
 • prenos izsledkov (domačega ali tujega) geografskega znanja v reden proces učno- izobraževalnega dela,
 • uspehe pri uveljavljanju in prodoru novih znanstvenih dognanj na področju vzgojno- izobraževalnega dela.

28. člen

Posameznik lahko dobi priznanje Zveze različnih stopenj, ki so navedene od 11. členu tega Pravilnika. Imetnik priznanja Zveze za svoje naknadno uspešno in uveljavljeno delo ne more dobiti priznanja nižje stopnje, kot ga je že prejel. Stopnje priznanj Zveze so progresivno naravnane: vsako novo oziroma naknadno priznanje ima višjo vrednostno veljavo.

Časovni razmik med podelitvijo priznanja Zveze je praviloma najmanj pet let. Iz tega časovnega razpona so lahko izvzeti posamezniki, in sicer iz objektivno utemeljenih razlogov.

29. člen

Pravilnik o dodeljevanju nagrad Zveze geografov Slovenije prične veljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi Občni zbor Zveze.

30. člen

V skladu z 38. členom Statuta Zveze ta Pravilnik obravnaval in sprejel redni letni Občni zbor Zveze, in sicer na svojem zasedanju v Ljubljani, 1. marca 2022.