Statut ZGS

Na podlagi Zakona o društvih – ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2009) in spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih – ZDru-1A (Uradni list RS, št. 58/09 z dne 27.7.2009) in – ZDru-1B (Uradni list RS, št. 39/11 z dne 25. 5. 2011) je Zveza geografov Slovenije na izrednem občnem zboru dne  8. 1. 2013 sprejela spremenjen in dopolnjen in na občnem zboru dne 13. 3. 2014 popravljen:

STATUT

Besedilo statuta v pdf formatu.

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošne določbe

1. člen

Ta statut je temeljni akt Zveze geografov Slovenije.

2. člen

Zveza se imenuje: Zveza geografov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza). Sedež Zveze je v Ljubljani, naslov sedeža Zveze pa je Gosposka ulica 13.

Pečat Zveze je okrogel z vrisanim znakom Zveze (globus z vrisanim krogom, v katerem je simbol Triglava in morja), v obodu pa je napisano Zveza geografov Slovenije 1922.

Zveza je pravna oseba, ki združuje geografska in sorodna strokovna društva z območja Republike Slovenije. Zveza je organizirana in deluje po načelih prostovoljnosti, kolektivnosti in javnosti. Člani zveze so lahko tudi fizične osebe.

3. člen

Zveza je lahko včlanjena v druge sorodne organizacije v tujini.

4. člen

Zvezo zastopa predsednik Zveze.

5. člen

Delo Zveze in zasedanja njenih organov so javna. Svoje člane obvešča Zveza z objavljanjem občasnih obvestil, z izdajanjem društvenih revij in drugih izrednih obvestil, preko sredstev javnega obveščanja ter z objavami na spletnih straneh.

Javnost dela in dostop do sporočil Zveze zagotavlja predsednik Zveze, razen v posebnih primerih, ko Izvršni odbor lahko imenuje drugega člana izvršnega odbora.

6. člen

Zveza ima namen, da povezuje in usklajuje delovanje vseh zainteresiranih geografov in geografskih društev v Sloveniji pri popularizaciji geografije, njenem uveljavljanju v družbi in pri prizadevanjih za njeno kakovostno rast ter predstavljanje njenih dosežkov in spoznanj strokovni in širši javnosti. Za uresničevanje tega namena si Zveza zastavlja naslednje cilje:

 • koordinirano delo geografskih in sorodnih strokovnih društev na območju Slovenije;
 • strokovno in znanstveno sodelovanje društev, povezanih v Zvezo;
 • vzpodbujena in pospešena celovita in specializirana geografska raziskovanja;
 • nadaljnji napredek pouka geografije v vseh oblikah in na vseh stopnjah izobraževanja;
 • aktivna vključitev v prizadevanja za planiranje in uravnoteženo urejanje okolja;
 • izmenjava izkušenj s sorodnimi društvi v tujini;
 • skrb za strokovna izpopolnjevanja, seznanjanje z novostmi v stroki ter izmenjavo mišljenj in izkušenj;
 • seznanjenost širše javnosti z najnovejšimi dosežki s področja geografije doma in po svetu;
 • programi raziskovalnega in vzgojno-izobraževalnega dela;
 • uspešno delovanje dokumentacijskih centrov za področje svoje dejavnosti;
 • popularizacija geografije in uspešno delovanje geografskih društev v Sloveniji.

Zveza svoj namen uresničuje predvsem z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

 • organiziranjem strokovnega in znanstvenega sodelovanja društev, povezanih v Zvezo;
 • sodelovanjem z drugimi sorodnimi organizacijami in združenji v tujini;
 • dajanjem pobud za izboljšanje pouka geografije pristojnim organom in organizacijam;
 • sodelovanje pri oblikovanju in spreminjanju učnih načrtov predmetov, ki vsebujejo geografske vsebine;
 • organiziranjem in sodelovanjem pri organiziranju raziskovalnega dela;
 • sodelovanjem v javnih razpravah o prostorskem planiranju in urejanju okolja;
 • podeljevanjem priznanj za dosežke na področju društvenega, strokovnega in znanstvenega delovanja;
 • organiziranjem razstav in drugih javnih prireditev;
 • organiziranjem dejavnosti, ki so namenjene vseživljenjskemu izobraževanju učiteljev geografije in sorodnih strok;
 • organiziranjem zborovanj slovenskih geografov, diskusij, strokovnih posvetovanj, predavanj, ekskurzij, raziskovalnih taborov in podobno;
 • izdajanjem revij Geografski vestnik in Geografski obzornik, zbornikov geografskih posvetovanj in zborovanj slovenskih geografov ter drugih strokovnih publikacij, učnih gradiv in učbenikov.

Dejavnosti iz 9., 10., 11. in 12. alineje lahko Zveza v skladu s predpisi opravlja tudi kot pridobitno dejavnost (v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti so to področja: 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike; 58.110 Izdajanje knjig; 58.140 Izdajanje revij in druge periodike).

Članstvo

7. člen

Član Zveze lahko postane geografsko ali sorodno strokovno društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. da je organizirano kot društvo v smislu veljavnih predpisov o društvih Republike Slovenije;
 2. da je organizirano na amaterski podlagi;
 3. da ima sedež v Republiki Sloveniji.

Člani zveze so lahko tudi posamezniki, ki niso člani društev, včlanjenih v Zvezo. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.Ti posamezniki pa nimajo enakih pravic in dolžnosti kot člani Zveze (društva). Člani posamezniki lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih Zveze, ne morejo pa sodelovati pri upravljanju Zveze.

8. člen

Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Vsak član Zveze lahko iz Zveze izstopi, ne da bi mu bilo potrebno navesti razloge izstopa.

9. člen

V članstvo Zveze se vstopa na podlagi prošnje za sprejem v Zvezo. Prošnjo Zvezi poda pristojni organ prosilca. Prošnji je potrebno priložiti:

 1. dokaz o registraciji društva pri pristojnem državnem organu;
 2. izvod statuta (pravil društva);
 3. program dela društva za tekoče leto.

Fizične osebe se včlanijo v društvo na podlagi pristopne izjave, iz katere je razvidno, da niso člani društva, ki je vključeno v Zvezo.

10. člen

O sprejemu društva v članstvo Zveze odloča Občni zbor Zveze. Postopek za sprejem v članstvo izvede Izvršni odbor.

Izvršni odbor Zveze lahko v postopku za sprejem društva v članstvo:

 1. zahteva od prosilca dopolnitev prošnje v roku 3 mesecev;
 2. izda predlog Občnemu zboru o sprejemu ali zavrnitvi prošnje (v primeru, da ne izpolnjuje pogojev).

Prošnja se zavrže, če društvo, ki prosi za sprejem v Zvezo, podane prošnje ne dopolni v zahtevanem roku.

Izvršni odbor Zveze pred sprejemom novega člana v članstvo Zveze le-tega pozove, da podpiše pristopno izjavo o včlanitvi v  Zvezo geografov Slovenije. Podpis pristopne izjave je pogoj za včlanitev v Zvezo.

Glede na to, da pogojev za včlanitev fizične osebe, ki ni član društva, v zvezo, ni določenih, občni zbor le potrdi sprejem fizične osebe v članstvo zveze.

11. člen

Člani Zveze imajo pravico:

 • da imenujejo svoje predstavnike v Občni zbor Zveze;
 • da so vabljeni na Občni zbor in druge prireditve Zveze in da se jih udeležujejo;
 • da zahtevajo od organov Zveze pojasnila o delu Zveze ter da dajejo predloge za njeno delo;
 • da so kot člani posamezniki, oziroma kot  člani društev vključenih v Zvezo, voljeni v organe Zveze;
 • da prek svojih predstavnikov lahko volijo in so izvoljeni organe Zveze;
 • da sodelujejo pri delu Zveze in njenih organov;
 • da so vedno informirani o delu Zveze in njenih organov;
 • da sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju plana dela Zveze;
 • da uporabljajo storitve, kakor tudi vse ugodnosti, ki jih Zveza lahko nudi kot društvena strokovna organizacija, predvsem strokovno zaščito, zaščito pravic v skladu z veljavnimi predpisi ter posredovanje pri sodelovanju z ustreznimi organizacijami doma in v tujini;
 • da sodelujejo v razpravah, na posvetovanjih, predavanjih ter drugih strokovnih aktivnostih Zveze in njenih organov.

Člani Zveze so dolžni:

 • da sodelujejo pri uresničevanju namenov Zveze;
 • da s svojim delom prispevajo k uveljavljanju in razvoju geografije;
 • da spoštujejo statut, sklepe in stališča organov Zveze;
 • da vestno izpolnjujejo svoje materialne obveznosti, ki jih imajo do Zveze;
 • da Zvezo obveščajo o svojem delovanju in da svoje člane obveščajo o delovanju Zveze (velja za včlanjena društva).

12. člen

Članstvo v Zvezi preneha, če preneha delo Zveze ali člana Zveze, če član prostovoljno izstopi iz Zveze ali če ga izključi Izvršni odbor Zveze. Izključitev člana je mogoča le v primeru grobe kršitve statuta Zveze v skladu z odločbo disciplinske komisije ali če član več kot dve leti ne poravna svojih materialnih obveznosti do Zveze.

Proti sklepu o izključitvi je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva prejema sklepa. O pritožbi odloča Občni zbor Zveze.

13. člen

Kot groba kršitev statuta Zveze se šteje vsako delovanje proti interesom in ciljem Zveze in kršitev ugleda Zveze.

Organi Zveze

14. člen

Organi Zveze so:

 • občni zbor;
 • predsednik;
 • izvršni odbor;
 • nadzorni odbor;
 • disciplinska komisija.

15. člen

Člani organov Zveze so lahko le člani Zveze, ki so kot fizične osebe včlanjeni v posamezna društva, vključena v Zvezo.

Občni zbor

16. člen

Občni zbor je najvišji organ Zveze. Občni zbor sestavljajo vsi člani društva (društva in fizične osebe, ki niso člani društva). Na vsakem občnem zboru posebej se izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnikov.

17. člen

Občni zbor je redni enkrat letno ali izredni. Občni zbor sklicuje predsednik Zveze na lastno pobudo ali na pobudo:

 • nadzornega odbora,
 • izvršnega odbora,
 •  tretjine društev, ki  sestavljajo  Zvezo.

Upravičeni do pobude za sklic občnega zbora v skladu z navedbami iz prejšnjega odstavka, lahko tudi sami skličejo Občni zbor, če tega ne stori predsednik Zveze v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic občnega zbora.

Vabilo za občni zbor skupaj z dnevnim redom mora biti poslano vsaj 14 dni pred zasedanjem občnega zbora.

Občni zbor je sklepčen, če je več kot polovica društev članov Zveze prisotna vsaj z enim predstavnikom in je skupaj prisotnih najmanj 10  predstavnikov. Vsako društvo, ki je član Zveze ima pravico sodelovati na občnem zboru s tremi predstavniki. To število se poveča, če ima društvo več kot 100 članov za 1 za vsakih nadaljnjih 100 članov (4 za društva s 101 do 200 člani, 5 za društva z 201 do 300 člani itn.).

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih predstavnikov društev (volilni upravičenci Občnega zbora), razen sklepa o spremembah statuta in prenehanja delovanja Zveze, za kar sta potrebni vsaj dve tretjini glasov volilnih upravičencev Občnega zbora.

Na občni zbor se vabi tudi vse člane fizične osebe, ki na občnem zboru, lahko sodelujejo s predlogi, razpravljajo, ne morejo pa glasovati.

18. člen

Občni zbor odloča o vseh splošnih in pomembnih vprašanjih iz delokroga Zveze, izključno pa je pristojen da:

 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut Zveze in druge splošne akte, ki niso v pristojnosti drugih organov Zveze;
 • voli in razrešuje predsednika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, člane izvršnega odbora ter urednika Geografskega vestnika in Geografskega obzornika;
 • odloča o podaljšanju delovanja komisij in regionalnih sekcij;
 • obravnava poročila o delu organov Zveze in Zveze v celoti in odloča o njih;
 • odobrava program in načrt dela Zveze;
 • sprejema finančni načrt za tekoče leto in zaključni račun za preteklo leto;
 • sproži postopek za odpoklic članov organov Zveze;
 • podeljuje nagrade in priznanja zaslužnim članom Zveze in posameznikom;
 • sprejema sklepe o včlanjevanju Zveze v mednarodne organizacije;
 • dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov Zveze;
 • določa višino članarine;
 • odloča o prenehanju dela Zveze.

19. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo na občnem zboru izvoljeni delovni predsednik in dva overovatelja zapisnika.

Predsednik

20. člen

Predsednik:

 • predstavlja in zastopa Zvezo ter vodi Izvršni odbor Zveze;
 • je predstavnik Zveze v mednarodnih organizacijah, v katere je Zveza vključena, v kolikor za to ne pooblasti enega od članov Izvršnega odbora;
 • odgovarja za javnost dela in dajanje informacij o delu Zveze ter v javnosti predstavlja stališča Zveze;
 • sklicuje seje Izvršnega odbora Zveze ter podpisuje akte, ki jih sprejema občni zbor in izvršni odbor društva;
 • vodi seje občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva;
 • podpisuje finančne in materialne listine;
 • opravlja druge naloge po pooblastilu občnega zbora in izvršnega odbora.

Mandat predsednika Zveze traja štiri leta. Predsednik je lahko ponovno izvoljen. Predsednik lahko funkcijo opravlja največ dva mandata zapored.

Za svoje delo je predsednik odgovoren Občnemu zboru Zveze.

V času, ko predsednik Zveze iz kakršnih koli razlogov (bolniška, službena odsotnost itn.) ne more opravljati svojih nalog, ga za opravljanje dejavnosti, nujnih za nemoteno delovanje Zveze, s polnimi pooblastili nadomešča podpredsednik Zveze.

Vsaj pet mesecev pred iztekom mandata predsednik Zveze pozove društva, ki sestavljajo Zvezo, k predlaganju kandidatov za predsednika Zveze v naslednjem mandatu. Kandidatura je ustrezna, če je kandidat član društva, ki ga predlaga in je bil kandidat podprt z večino glasov na sklepčnem občnem zboru društva člana Zveze. Vsako društvo lahko predlaga največ enega kandidata. Rok za predlaganje kandidatov je tri mesece od poziva za vlaganje kandidatur. Ustreznost kandidatur preverja tričlanska volilna komisija katere delo opravlja Nadzorni odbor. Če je kandidatov za predsednika več, potekajo volitve po dvokrožnem sistemu, kjer v drugem krogu sodelujeta kandidata z največ glasovi iz 1. kroga. V primeru enakega števila glasov o izvolitvi odloči glas predsednika delovnega predsedstva.

Urednika Geografskega vestnika in Geografskega obzornika se voli na predlog izvršnega odbora, posamezni kandidat za urednika pa je izvoljen, če zanj glasuje večina volilnih upravičencev na občnem zboru.

Izvršni odbor

21. člen

Izvršni odbor vodi delo Zveze in odloča o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti.

Izvršni odbor sestavljajo:

 • predsednik Zveze;
 • predsednik Zveze v mandatu pred nastopom prvega mandata trenutnega predsednika;
 • pet članov, ki jih izvoli občni zbor ter
 • urednika Geografskega vestnika in Geografskega obzornika.

Hkrati s predlogi za kandidata za predsednika isti upravičenci (zadnji odstavek prejšnjega člena) predlagajo tudi kandidate za člane Izvršnega odbora. Vsako društvo lahko predlaga največ tri kandidate. Vsi predlagani kandidati sestavljajo odprto listo, s katere vsak volilni upravičenec občnega zbora lahko glasuje za pet kandidatov, izvoljenih pa je tistih pet, ki prejmejo največje število glasov. V primeru enakega števila glasov, odloči glas predsednika delovnega predsedstva občnega zbora. Na prvi seji po izvolitvi Izvršnega odbora člani izmed sebe izvolijo podpredsednika, blagajnika in tajnika Zveze.«

22. člen

Izvršni odbor dela in odloča na sejah. Sestane se vsaj dvakrat letno. Predsednik izvršnega odbora je predsednik Zveze.

Izvršni odbor odloča veljavno, ko je na seji prisotna večina njegovih članov, odločitve pa se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

Predsednik Zveze vodi delo in sklicuje seje. Na svojo pobudo lahko skliče izvršni odbor tudi najmanj ena tretjina članov izvršnega odbora.

Mandat članov izvršnega odbora je štiri leta, izvoli jih občni zbor.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

23. člen

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:

 • organizira tekoče delo Zveze;
 • uveljavlja politiko Zveze med dvema občnima zboroma v smislu statuta in sklepov ter stališč občnega zbora;
 • predlaga občnemu zboru temeljne smernice z okvirno programsko orientacijo za naslednje obdobje spremembe in dopolnitve statuta, kakor tudi sprejemanje sklepov drugih splošnih aktov Zveze;
 • predlaga občnemu zboru urednika Geografskega vestnika in Geografskega obzornika;
 • določa predstavnike Zveze v organe strokovnih in znanstvenih organizacij v državi in tujini;
 • daje pobudo za ustanavljanje novih geografskih društev;
 • ustanavlja komisije, odbore in regionalne sekcije Zveze;
 • predlaga organizacijo ustreznih strokovnih sestankov, posvetovanj simpozijev, diskusij ipd.;
 • po potrebi da pobudo za sklic izrednega občnega zbora;
 • določa smernice za izdajateljsko dejavnost Zveze;
 • pregleduje in pripravlja predlog zaključnega računa in finančnega plana;
 • pripravlja predloge za letni program dela;
 • pripravlja občni zbor.

Odbori in komisije

24. člen

Organizaciji posvetovanj, pripravi predlogov nagrajencev, razvijanju strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela, oblikovanju stališč o aktualnih vprašanjih ipd. so namenjeni začasni odbori. V sklepu o ustanovitvi se opredeli ime odbora, čas trajanja odbora, sestavo in naloge ter roke, v katerih jih je treba opraviti.

Komisije imenuje izvršni odbor. Komisije so za svoje delo odgovorne izvršnemu odboru in mu o svojem delu poročajo najmanj enkrat letno.

Komisije se ustanavlja na pobudo članov Zveze za uresničevanje temeljnih statutarnih nalog Zveze na posameznem vsebinskem področju. Predlogu za ustanovitev morajo pobudniki priložiti predlog imena komisije, program dela, predlog kadrovske sestave komisije, katere člani morajo imeti ustrezne reference za področje dela komisije. Komisija ima najmanj tri in največ devet članov.

Mandat komisije traja od ustanovitve do prvega občnega zbora, na katerem se voli organe Zveze.

Delovanje komisije se lahko po izteku njenega mandata podaljša za nov štiriletni mandat. Izvršni odbor vsaj dva meseca pred občnim zborom, na katerem se volijo organi Zveze, pozove komisijo, da predloži poročilo o delu v zadnjem mandatnem obdobju in poda morebitni predlog za nadaljnje delovanje s predlogom programa dela in kadrovsko sestavo komisije za naslednje mandatno obdobje. Komisija ima za predložitev predloga na voljo mesec dni. Izvršni odbor oceni prejeto poročilo in program dela ter ustreznost kadrovske sestave komisije ter oblikuje predlog za podaljšanje dela ali pa za ukinitev komisije.

O podaljšanju delovanja oziroma ukinitvi komisije odloči volilni občni zbor Zveze (občni zbor, na katerem potekajo redne volitve organov Zveze).

Regionalne sekcije

25. člen

Regionalne sekcije združujejo in povezujejo fizične osebe včlanjene v Zvezo. Pisni predlog za ustanovitev regionalne sekcije poda izvršnemu odboru najmanj pet članov (fizičnih oseb) Zveze. Predlog mora, poleg seznama članov z njihovimi podpisi, vsebovati predlog za ime sekcije, načrt dela za obdobje štirih let in kraj, kjer bo regionalna sekcija delovala. Mandat delovanja sekcij Zveze in pogoji za podaljšanje mandata so enaki kot so opredeljeni za komisije Zveze v prejšnjem členu.

Nadzorni odbor

26. člen

Nadzorni odbor pregleduje, analizira in ocenjuje celotno materialno finančno poslovanje Zveze, spremlja delo vseh organov Zveze, uresničevanje programa, delovanje organov Zveze, uresničevanje pravic članov in o tem poroča občnemu zboru.

27. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli Občni zbor iz vrst članov geografskih društev, ki so člani Zveze. Za člane nadzornega odbora ne morejo biti izvoljeni člani izvršnega odbora. Člani nadzornega odbora na prvi seji po izvolitvi iz svoje srede izvolijo predsednika.

Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno pred sklicem občnega zbora.

Nadzorni odbor opravlja tudi funkcijo volilne komisije in pripravlja kandidatne liste za volitve ter skrbi za ustreznost volilnih postopkov in ugotavljanje izidov glasovanja.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Disciplinska komisija

28. člen

Disciplinska komisija ima tri člane: predsednika in dva člana.

Predsednika in člana izvoli in razrešuje občni zbor Zveze iz vrst članov geografskih društev, ki so člani Zveze.

Disciplinska komisija sprejema sklepe, če so prisotni vsi člani in če za sklepe glasuje večina vseh članov.

Disciplinski postopek je javen, odločitev je lahko izrečena le na podlagi ustne obravnave.

Mandat članov disciplinske komisije traja štiri leta.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

29. člen

Disciplinska komisija odloča o grobih kršitvah statuta Zveze.

Disciplinski ukrepi so:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev.

Disciplinski ukrep izključitve se lahko odloži za dobo največ 1 leta. O izrečenem javnem opominu se obvesti člana Zveze na občnem zboru ali pisno, po pošti.

30. člen

Odločitev v disciplinski obravnavi se razglasi takoj po zaključku obravnave. Odločbo se pošlje najkasneje v 8 dneh. Proti disciplinski odločbi je možna pritožba na občni zbor v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. Odločitev občnega zbora je dokončna.

Finančno in materialno poslovanje

31. člen

Finančno in materialno poslovanje Zveze se opravlja na temelju letnega finančnega načrta, ki ga sprejme občni zbor.

Finančni načrt se sprejema za tekoče koledarsko leto, najkasneje do konca marca istega leta.

Zveza pridobiva dohodek od:

 • članarine, ki jo plačujejo člani Zveze;
 • dotacij in javnih sredstev;
 • obresti sredstev Zveze, ki so v banki;
 • lastne dejavnosti;
 • izrednih in drugih dohodkov na temelju zakonskih predpisov.

O članarini odloča občni zbor Zveze.

32. člen

Zveza način vodenja poslovnih knjig določi s posebnim aktom, ki ga sprejme izvršni odbor zveze.

 Zbrana sredstva se uporabljajo v okviru finančnega načrta.

Materialna in finančna evidenca se vodi po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti izkazuje in vodi Zveza ločeno v skladu z veljavnimi predpisi.

33. člen

Finančno poslovanje Zveze se odvija prek poslovnega računa pri izbrani banki.

Finančno poslovanje Zveze organizira blagajnik in ga vodi s pomočjo knjigovodje. Za pravilnost poslovanja odgovarja predsednik Zveze.

Vsak član Zveze lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje Zveze.

34. člen

Naredbodajalec za izvrševanje predračunov prihodkov in odhodkov Zveze je predsednik Zveze oziroma po njegovem pooblastilu blagajnik Zveze.

Zveza ima največ tri podpisnike računovodskih in finančnih listin. Listina je pravilno likvidirana, če jo podpiše katerikoli izmed podpisnikov.

35. člen

V mejah odobrenega predračuna prihodkov in odhodkov lahko izvršni odbor odloči, da se za izvajanje določenih administrativno tehničnih in finančnih poslov angažira stalni ali občasni delavec za določen čas ali na temelju pogodbe o delu ob upoštevanju veljavnih predpisov s tega področja.

Nagrade in priznanja

36. člen

Za svoje delo v organih Zveze predstavniki in voljeni funkcionarji ne prejmejo plačila.

37. člen

Zveza podeljuje nagrade in priznanja članom Zveze in posameznikom; nagrada ali priznanje se dodeljujejo za dosežene uspehe na raziskovalnem in pedagoškem področju geografije, kot tudi za dosežene uspehe in prizadevno delovanje v Zvezi oziroma njenih članicah.

38. člen

Podrobnosti o vrsti nagrad in priznanj ter o načinu izbire kandidata za podelitev ter druga vprašanja v zvezi s tem določa Pravilnik o dodeljevanju nagrad Zveze, ki ga sprejme občni zbor.

Končne določbe

39. člen

Zveza lahko preneha z delom po sklepu občnega zbora, ki je sprejet z dvotretjinsko večino glasov prisotnih na seji občnega zbora, ki je sklepčna v skladu s 4. odstavkom 17. člena tega statuta.

V primeru prenehanja dela Zveze se imetje Zveze, po poravnavi vseh obveznosti do tretjih oseb prenese na društva člane Zveze, če občni zbor ne odloči drugače.

Na temelju posebnega sklepa občni zbor pooblasti določeno osebo, ki v roku 30 dni od dneva prenehanja dela Zveze obvesti o tem pristojni upravni organ in zahteva izpis društva iz registra društev.

40. člen

Statut sprejme občni zbor z dvotretjinsko večino glasov prisotnih na seji občnega zbora, ki je sklepčna v skladu s 4. odstavkom 17. člena tega statuta.

41. člen

Spremembe in dopolnitve statuta se izvajajo na način in po postopku, kakršen velja za njegovo sprejemanje in v skladu z veljavnimi predpisi o društvih.

42. člen

Splošne akte sprejema Občni zbor z večino glasov prisotnih na seji občnega zbora, ki je sklepčna v skladu s 4. odstavkom 17. člena tega statuta ter na način in po postopku, kot to velja za sprejemanje statuta.

Splošni akti morajo biti usklajeni z veljavnimi predpisi in z določbami statuta.

43. člen

Občni zbor Zveze daje izvirno tolmačenje tega statuta.

44. člen

Zveza geografov Slovenije je nastala s preimenovanjem Zveze geografskih društev Slovenije. Zveza je naslednica Geografskega društva Slovenije ustanovljenega leta 1922 in vpisana v register pristojnega upravnega organa v Ljubljani.

45. člen

Ta statut je sprejel Občni zbor Zveze 18. 9. 2008.

Ta statut je spremenil in dopolnil izredni občni zbor Zveze, dne 13. 3. 2014.

Spremembe veljajo takoj, uporabljati pa se smejo, ko pristojni upravni organ za notranje zadeve ugotovi, da so v skladu z veljavnimi predpisi.

Ljubljana,  13. 3. 2014

Predsednik: dr. Stanko Pelc