KOMISIJA ZA HIDROGEOGRAFIJO (KHG)

AKCIJE

Oznake visokih voda 2023 – vabilo

Oznake visokih voda 2023 – vprašalnik

Oznake visokih voda – 2019 / High Water Marks – 2019


PREDSTAVITEV KOMISIJE

Stran Facebook
hidrogeografija@gmail.com 

Predsednik:
dr. Peter Frantar

Člani in sodelujoči:
mag. Florjana Ulaga, Marjan Jarnjak, dr. Mitja Bricelj, dr. Tajan Trobec, Andrej Draksler, mag. Marjan Bat, dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Gregor Kovačič, mag. Igor Lipovšek, dr. Nataša Ravbar, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc, Luka Snoj, dr. Matija Zorn, dr. Blaž Komac

Naloga in namen:
razvijanje strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela na področju hidrogeografije in uporaba geografskega pristopa za učinkovito celovito in trajnostno naravnano upravljanje s porečji na vseh ravneh (od lokalne do naddržavne ravni). Komisija deluje v okviru statutarnih določil Zveze geografov Slovenije, kateri je tudi odgovorna in ji letno poroča.

Glavna konkretna aktivnost:
Oznake visokih voda

Dolgoročni cilj in vizija: Izboljšanje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji in prispevati, da Slovenija postane primer dobre prakse upravljanja z vodnimi viri (npr. Vodna učna pot EU).

Dolgoročne naloge
komisije so:

Uveljavitev in urejanje hidrogeografske terminologije.
Uveljavljanje hidrogeografskega pristopa pri upravljanju s porečji.
Izobraževanje na različnih izobraževalnih nivojih in ravneh porečij, obale in morja.
Voditi delo z uporabniki vodnih virov na nivoju vodnih teles.
Delovati na področju reševanja okoljskih vsebin povezanih z vodami na ravni lokalnih skupnosti s povezovanjem po naravnih hidroloških enotah porečjih in vodnih telesih.
Sodelovanje pri vsebinah povezanih z vodo, od strokovnega povezovanja do sodelovanja pri politikah upravljanja s porečji in vključevanja v javne razprave, doma in po svetu.