KOMISIJA ZA HIDROGEOGRAFIJO (KHG)

AKCIJE

Oznake visokih voda – 2019 / High Water Marks – 2019


PREDSTAVITEV KOMISIJE

Stran Facebook
hidrogeografija@gmail.com 

Predsednik:
dr. Peter Frantar

Člani ožje skupine:
mag. Florjana Ulaga, Marjan Jarnjak, dr. Mitja Bricelj, dr. Tajan Trobec, Andrej Draksler, mag. Marjan Bat, dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Gregor Kovačič, Magda Grobelšek

Sodelujoči člani skupine:
dr. Nataša Ravbar, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc, Klemen Strmišnik, Urban Jenstrle, Luka Snoj, Klemen Prah, Peter Žnidaršič, Aljaž Šimon, Simona Špehar, Staša Grajš, Valentina Pajk, Klavdija Šilc, Urša Kovačič, Katja Pavlič, Borut Stojilkovič, Sandra Kavčič, Martina Herič, Grega Žorž, Katja Vidgaj, dr. Gregor Kovačič, Igor Lipovšek, dr. Matija Zorn, dr. Blaž Komac

Naloga in namen:
razvijanje strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela na področju hidrogeografije in uporaba geografskega pristopa za učinkovito celovito upravljanje z vodami na vseh ravneh (od lokalne do meddržavne ravni). Komisija deluje v okviru statutarnih določil Zveze geografov Slovenije, kateri je tudi odgovorna in ji letno poroča.

Dolgoročni cilj in vizija:
Izboljšanje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji, do leta 2020 Slovenija postane primer dobre prakse upravljanja z vodnimi viri (Vodna učna pot EU).

Dolgoročne naloge
komisije so:

Uveljavitev in urejanje hidrogeografske terminologije.
Uveljavljanje hidrogeografskega pristopa pri upravljanju s porečji.
Izobraževanje na vseh izobraževalnih nivojih in vseh ravneh porečij, obale in morja.
Voditi delo z uporabniki vodnih virov na nivoju vodnih teles in porečij.
Delovati na področju reševanja okoljskih vsebin povezanih z vodami na ravni lokalnih skupnosti s povezovanjem po naravnih hidroloških enotah – porečjih in vodnih telesih.
Okrepiti medresorsko sodelovanje vseh deležnikov rabe porečja in vodnega telesa.
Priprava izvedljivih aktualnih politik upravljanja s porečji in vključevanje v javne razprave.
Delo z deležniki, mediacija, v porečjih in med sektorji za izvedbo izvedljivih načrtov upravljanja s porečji.
Povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu.